‹ назад
Осветителни тела
начална страница / Продукти Rex Light
›подкатегории
IP65 Âîäîçŕůčňíč č ďđŕőîçŕůčňíč îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ IP65 Âîäîçŕůčňíč č ďđŕőîçŕůčňíč îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ
Аксесоари опционални
Îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ T8 (ďîëčęŕđáîíŕň č ďîëčńňčđîë)
Ďđčáîđ çŕ ěîíňŕć çŕ îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ T8
Ďđčáîđ çŕ ěîíňŕć çŕ îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ T5
Îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ çŕ îňęđčň ěîíňŕć ń đŕçńĺéâŕňĺë Îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ çŕ îňęđčň ěîíňŕć ń đŕçńĺéâŕňĺë
Осветителни тела Перла
Осветителни тела PL
Rex-B Îńâĺňčňĺëíî ň˙ëî ń îňđŕćŕňĺë
Rex ZAL îńâ. ňĺëŕ çŕ îňęđčň ěîíňŕć ń đŕçńĺéâŕňĺë
Осветителни тела за мебел Осветителни тела за мебел
BV îńâĺňčňĺëíî ňĺëî çŕ ěĺáĺë
BVD îńâĺňčňĺëíî ň˙ëî çŕ ěĺáĺë ń äâîĺí ęîíňŕęň
BV T5 îńâĺňčňĺëíî ň˙ëî çŕ ěĺáĺë (đĺäîâî)
BVD-FR îńâĺňčňĺëíî ň˙ëî çŕ ěĺáĺë ń äâîĺí ęîíňŕęň
Енергоспестяващи осветителни тела Енергоспестяващи осветителни тела
Rex PH-2011S č Rex PH-2011B
Rex PH-2013S č Rex PH-2013B
Rex PH-2010B
Rex PH-2029
Rex PH-2024EB
Rex PH-3060B č Rex PH-3060S
Rex PH-3031B č Rex PH-3031M
Rex PH-3033S
Промишлени рефлектори Промишлени рефлектори
REX FHL-02
REX FHL-01
REX MIRO лампа металхалоген
REX SIRO лампа металхалоген
Улично осветление Улично осветление
Основи и кристални глобуси Основи и кристални глобуси
Пластмасова основа за осветител
Кристален глобус и изолационен пръстен
CP порцелана фасунга
Аварийни осветители Аварийни осветители
Аварийни осветители Rex-TA4
REX VL-28 Аварийно осветително тяло
REX VL-118 Аварийно осветително тяло
Преносима лампа Преносима лампа
Преносима лампа с нормална крушка
Преносима лампа с лум. тръба STKF-8
Луминесцентни осветителни тела - каре Луминесцентни осветителни тела - каре
Îńâĺňčňĺëč çŕ âăđŕäĺí ěîíňŕć - ęŕđĺ
Îńâĺňčňĺëč çŕ îňęđčň ěîíňŕć - ęŕđĺ
Îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ çŕ îňęđčň ěîíňŕć - ęŕđĺ Rex ZRL
Спот-PLC за скрит монтаж Спот-PLC за скрит монтаж
MS-18 и MS-26
MST-18 и MST-26
Ëóěčíčńöĺíňíč îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ - řčíŕ Ëóěčíčńöĺíňíč îńâĺňčňĺëíč ňĺëŕ - řčíŕ
Лот-IV
REX ZS
Rex SZS
Rex SZS-R
Халогенни рефлектори и аксесоар Халогенни рефлектори и аксесоар
Халогенни рефлектори JM
JMI Халогенни рефлектори с инфра сензор
JM-500-S Преносим реглектор
JM-500L-B Рефлектор със стойка
MI-08 инфрачервен сензор на движение
MI-06 инфрачервен сензор на движение за таван
Рефлектори за зали Рефлектори за зали
REX HL-18
REX HL-16 PC
REX CSV-400 рефлектор за хала
Халогенни лампи за вграден монтаж Халогенни лампи за вграден монтаж
BHL-01 Неподвижно осветително тяло
HDL-J10 Подвижно осветително тяло (MR16)
HDL-T12 Подвижно осветително тяло (MR16)
BHL-02 Неподвижно осветително тяло (MR16)
BR-50 Őŕëîăĺííî î˙âĺňčňĺëíî ň˙ëî çŕ âăđŕäĺí ěîíňŕć â ňŕâŕíŕ (E14)
BR-63 Őŕëîăĺííî îńâĺňčňĺëíî ň˙ëî çŕ âăđŕäĺí ěîíňŕć â ňŕâŕíŕ (E27)
Външни осветители Външни осветители
Елкамет
Осветителни тела с метална къща
Външни осветитвлни тела със сензор
Лампи ИНОКС
Корабни осветители
Теда-1, Teдa-2
Атра-Орион
PP100
Лина-1
Ирис-1, Ирис-2, Ирис-3
Борa-1, Бoрa-2
Оптима-2
Либра
Ирис-3
Линия-1
REX FL-90
Елиптик
ST-6 Соларна лампа
Държачи Аплик с разсейвател Елкамет
Осветителни тела с сензор за движение Осветителни тела с сензор за движение
Rex S-07 стенна конзола
Rex SL01
Rex SL03
Rex SL04 лампа за таван
Rex SLR01